برای آگاهی شما دبیران عزیز فرم ارزشیابی را برایتان درج نمودم :

استان:                                           فرم ارزشیابی معلمان واحدهای آموزشی                                        شهرستان / منطقه / ناحیه

 

1- نام ونام خانوادگی                                  2- کد ملی :                            3- عنوان پست سازمانی:                    4- نام واحد سازمانی :

5- شماره پرسنلی :                                      6- دوره ارزشیابی از تاریخ 1/7 /                               تا 31/6/

7- معیار های عملکرد

شاخص های سنجش عملکرد (حداکثر 45 امتیاز)

خود ارزیابی

ارزشیابی کننده

جمع امتیاز

1تا 25%

1تا 25%

مدیریت کلاس

 

 

 

شناسایی وتوجه به نیازهاو تفاوتهای فردی دانش آموزان دوره تحصیلی مربوط برای حل مشکلات آموزشی و تربیتی آنان

 

 

 

رعایت نظم در شروع و خاتمه کلاس و تسلط و اداره کلاس با مشارکت دانش آموزان

کنترل کلاس ، استفاده از شیوه های تشویق ، و تقویت رفتار مثبت دانش آموزان

استفاده بهینه از زمان  تعیین شده برای  آموزش

برنامه ریزی تدریس

 

 

 

 

 

استفاده از طرح درس و رعایت بودجه بندی  و.... در فرایند تدریس

 

 

 

استفاده از فن آوری های جدید آموزشی، ابزار تدریس ووسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع تدریس

تعیین تکالیف با ارایه موضات تحقیقاتی در حد توان دانش آمزان و کنترل ونظاذت بر انجام آنها

همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم برنامه های درسی و کلاسی

اهتمام وانجام فعالیتهای مکمل تدریس و فوق برنامه

 

سنجش وارزشیابی تحصیلی

 

 

 

 

 

ارزشیابی مستمر فرایند یاددهی و یادگیری  و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقا کیفیت آموزشی و تربیتی

 

 

 

گزارش مستمر وضعیت آموزشی  دانش آموزان به آموزشگاه و اولیا و تلاش در جهت رفع مشکلات

رعایت اصول سنجش در انجام ارزشیابی ها و طراحی سئوالات امتحانی با توجه به اهداف دوره وپایه

تصحیح اوراق امتحانی ، ثبت نمرات در لیست ها وتحویل به موقع آنها به دفتر مدرسه

همکاری با مسئولین  ودیگر همکاران آموزشگاه در برگزاری امتحانات

 

8 عوامل ثبت شده در این بخش مورد توافق می باشد .  تاریخ      /    /   امضا ارزشیابی شونده :           امضا ارزشیابی کننده :

جمع امتیازات عملکرد

 

9 معیارهای توسعه

شاخص های توسعه  ( حداکثر  20 امتیاز )

دامنه  و سقف امتیازات

امتیاز کسب شده

شاخص

شرح فعالیت ( در دوره ارزشیابیمربوط )

انتقال دانش و هارتهای شغلی به دیگران

انتقال دانش و تجربیات شغلی به همکاران ( مربی گری و... با ذکر موضوع و تاریخ )

 

4-0

 

ارایه آموزش شغلی و حرفه ای به همکاران  در جلسات گروه های آموزشی و... ( با ذکر موضوع ، شماره ، تاریخ  تاییدیه تدریس

 

4-0

 

ابداع روشها و یا شیوه های موثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران

 

4-0

 

تهیه مجموعه های آموزشی در زمینه شغلی

 

3-0

 

فناوری اطلاعات

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در انجام وظایف شغلی

 

2-0

 

فعالیت های آموزشی

شرکت فعالدر جلسات گروه های آموزشی ( با ذکر شماره ، تاریخ ، تاییدیه )

 

4-0

 

خود آموزی و افزایش دانش و مهارت شغلی ( با ذکر موضوع و تاریخ وقوع )

 

6-0

 

دریافت گواهی نوع اول ( ضمن خدمت ) به ازا هر پنج ساعت 1 امتیاز ( براساس تاریخ و صدور گواهی ضمن خدمت )

نام دوره

شماره

تاریخ

ساعت

8-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  جمع امتیاز توسعه 

 

            

10 رفتارهای شغلی و اخلاقی

شاخص های سنجش رفتار شغلی و اخلاقی ( حداکثر 20 امتیاز )

دامنه و سقف امتیاز

امتیاز کسب شده

پایبندی به ارزش های دینی و انضباط اداری در محیط کار

رعایت شعایر اسلامی و هنجارهای جامعه و گسترش و تقویت اخلاق اسلامی در محیط کار

4-25%

 

حضور به موقع در محل کار و شرکت موثر در جلسات

3- 25%

 

رعایت قوانین ، مقررات و سلسله مراتب اداری

3-25%

 

رفتار و چگونگی ارتباط با همکاران

میانگین امتیازات حاصل از فرم ارزشیابی توسط همکاران ( با توجه به فرم شماره 2 پیوست دستورالعمل اجرایی )

5-25/1

 

رفتار و چگونگی ارتباط با مخاطبان

میانگین امتیازات حاصل از فرم ارزشیابی توسط ارباب رجوع ( با توجه به فرم شماره 4 پیوست دستورلعمل اجرایی )

5-25/1

 

                                                                                                                           جمع امتیاز رفتار شغلی و اخلاقی

11- پیشنهاد ها ( در طول ارزشیابی حداکثر 5 امتیاز )

موضوع پیشنهاد

شماره و تاریخ تاییدیه

شطح قابل اجرا

سطح پیشنهاد

دامنه وسقف امتیاز

امتیاز کسب شده

پیشنهادی که به تایید شورای مدرسه یا شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها رسیده باشد . ( با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه

 

 

 

آموزشگاه

اداره

سازمان

دستگاه

ملی 

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

 

جمع امتیاز پیشنهادها

 

12 تشویقات ( با ذکر عنوان پست صادر کننده شماره و تاریخ تقدیرنامه در طول ارزشیابی مربوط ودر راستای انجام وظایف شغلی که جنبه عمومی ندارد حداکثر 10 امتیاز

سطوح و امتیاز

 دامنه وسقف امتیاز

امتیاز کسب شده

عنوان پست صادرکننده تفدیرنامه

 

 

 

 

 

شماره

 

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

 

موضوع وسطح تقدیرو...

 

 

 

 

 

دریافت تقدیر نامه ازرئیس اموزشگاه / واحد سازمانی محل خدمت (به ازای هرمورد نیم امتیاز )

1-5/

 

دریافت تقدیر نامه ازرئیس / مدیر ؟ معاون اداره شهرستان / منطقه / ناحیه و یا مدیران شاغل در سازمان ها و معاونان آنان ( به ازا هرمورد یک امتیاز )

2-1

 

دریافت تقدیر نامه ازمدیران کل حوزه ستادی و میامعاونان آنان / فرماندار به ازا هر مورد 2 امتیاز

4-2

 

دریافت تقدیر نامه ازاز روسای سازمان های وابسته و استان ها و معاونان آنان ( به ازا هر مورد 3 امتیاز )

6-3

 

دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر یا استاندار ( به ازای هرمورد 4 امتیاز )

8-4

 

دریافت تقدیر نامه معاون اول  رئیس جمهور / وزیز ( به ازای هرمورد 5 امتاز

8-5

 

دریافت تقدیر نامه از از رئیس جمهور

10

 

کسب عنوان مدیر / معلم/ کارمند نمونه

 

7-4

 

جمع امتیاز تشویق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- امتیازات ویژه : ( با ذکر موضوع ، شماره ، تاریخ ، در مورد تالیفات با ثبت امتیاز مکتسبه ارزیابی آثار و تالیفات در دوره ارزسیابی مربوط ودر راستای انجام وظایف شغلی حداکثر 10 امتیاز

مصادیق

دامنه و سقف امتیاز

امتیاز کسب شده

موضوع

شماره

تاریخ

امتیاز ( در مورد آثار و تالیفات

کسب نشان های دولتی نشان عالی 10نشان تخصصی 9 نشان عمومی 7

10-7

 

دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر علمی در ارتباط با ارایه طرح ابتکار خلاقیت و نوع اوری

8-2

 

تالیف یا ترجمه کتاب و مقاله در زمینه شغلی و سازمانی در صورت چاپ  براس امتیاز اعلام شده از سوی کمسیوت آثار و تالیفات

7-25%

 

تدریس در مراکز آموزش عالی و ضمن خدمت  در زمینه شغلی ( به ازای هر گواهی 1 امتیاز با اعلام رضایت 2 امتیاز

4-1

 

کسب مقام در جشنواره های الگوهای برتر تدریس ( منطقه ای 1 امتیاز استانی 2 امتیاز- کشوری 3 امتیاز

2-1

 

جمع امتیاز ویژه

 

 

 

14- امتیازات منفی ( مدیر یا سرپرست وقایع حساس منفی ارزشیابی شونده را در طول دوره ارزشیابی در صورت وجود ذکر نمایئد حداکثر 10 امتیاز منفی

امتیاز منفی کسب شده

 

 

15- نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار پیشنهادها و توصیه های مدیر یا سرپرست با توجه به نتیجه ارزشیابی :

16- امتیاز عملکرد                                               20- امتیاز تشویق ها

17 امتیاز توسعه                                                  21- امتیاز ویژه

18- امتیاز رفتار                                                     22- امتیاز منفی

19- امتیاز پیشنهاد ها                                               23- امتیاز کل ارزشیابی

24- نام و نام خانوادگی ارزشیابی کننده

                                                   امضا

25- نام ونام خانوادگی تایید کننده

                                                    امضا

26- نظر ارزشیابی شونده :

امتیاز کل با حروف ................................................رویت شد

تاریخ رویت فرم      /        /            امضا

 

28- ثبت در دفتر مکاتبات

 

شماره

تاریخ

29- محل تایید امور اداری و ارزشیابی کارکنان

27 امتیاز نهایی پس از تجدید نظر توسط کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی

با عدد .....................با حروف......................صحیح می باشد

نام ونام خانوادگی اعضای کمیته : 1 -                            امضا

2-                                                 امضا               3-                                            امضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آبان ۱۳۸۶ساعت 0:10  توسط گروه پژوهش مدرسه  |